Home » Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty.

Należy do niego:

  • prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów,
  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

Struktura organizacyjna samorządów uczniowskich zależy od decyzji samych uczniów, przepisy prawne bowiem nie narzucają żadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty mówi jedynie, że “zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym”.

 

 


Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodniczący: 

Zastępca: 

Sekretarz: 

Skarbnik:

Sekcja uczniów kl. 1-3

 

 

Sekcja uczniów kl. 4-6

 

 

Opiekun:  

Paulina Kruczek

Aleksandra Witkowska

Ernest Lorenc

Martina Wieczorek

Eryk Wronowski

Aleksandra Kułak

Sebastian Wronowski                   

Sebastian Oliwko

Anna Wronowska

Amelia Orłowska              

Bogumiła Łoś

 

Kategorie wiadomości