Home » Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Gmina Solina – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020 przeznaczonego dla uczniów mieszkających na terenie gminy Solina.

Pomoc materialna, na podstawie art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie uchwały Nr  IV/44/18  Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solina:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku, że:

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy składać w terminie od 1 do 16 września 2019 roku (data wpływu)

należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 5).
Informujemy, że aktualny druk wniosku  wraz z regulaminem i wykazem wydatków zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Solina.
Druki wniosków będą ponadto dostępne:

a) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku,
b) Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (bud. Urzędu Gminy Solina,  parter pok. nr 2),
c) u Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie Gminy,
d) na stronach internetowych szkół.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Centrum Usług Wspólnych
w Solinie  ( budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2)  tel.: 13 470 30 29, e-mail: cuw@esolina.pl
UWAGA!
Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników wyłącznie przez osoby uprawnione.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane poza przypadkami określonymi w Regulaminie.

Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego.
Uchwała rady gminy Solina w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej.
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego zgodnie z zaleceniami ministerstwa edukacji narodowej.
Oświadczenie ogólne.
Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodu.
Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego.
PDF Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z 12 miesięcy.