Home » ogłoszenia » Konkurs szkolny „ Mistrz dobrych manier”

Konkurs szkolny „ Mistrz dobrych manier”

Cele konkursu:

Dobre zachowanieCELE OGÓLNE:

 • zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.
 • Propagowanie właściwych wzorców zachowań.
 • Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w szkole.
 • Wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.
 • Wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowywania się w kontaktach z kolegami.
 • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.
 • Uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi.
 • Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zasad savoir –vivre.
 • Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
 • Przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury.

Harmonogram działań:

 1. Realizacja zagadnień dotyczących zasad kultury i dobrego wychowania na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej, na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI SP, I-III Gimnazjum oraz na zajęciach w świetlicy szkolnej. Termin realizacji: marzec. Odpowiedzialni: wychowawcy, opiekunowie świetlicy.
 1. Konkurs plastyczny „Plakat propagujący zasady dobrego wychowania” lub „ Drzewo wartości”. Konkurs dla wszystkich klas. Termin realizacji: do 14 III 2016 r.

Odpowiedzialni: nauczyciele plastyki.

 1. Konkurs literacki na wiersz „ Magiczne słowa” lub krótką pracę pisemną nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie” dla klas IV-VI SP, I-III Gimnazjum.

Odpowiedzialni: nauczyciele języka polskiego.

 1. Przygotowanie i udział uczniów w konkursach:
 • Konkurs klasowy – test „ Mistrz dobrych manier”. Termin realizacji: do 18 III 2016 r.

Odpowiedzialni: zespół wychowawczy.

 • Konkurs szkolny „ Mistrz dobrych manier Zespołu Szkół w Wołkowyi”. Termin realizacji: II semestr, do 17 VI 2016 r.

Odpowiedzialni: wychowawcy klas.

 1. Opracowanie i ekspozycja gazetek ściennych w klasach oraz na korytarzach szkolnych. Termin realizacji: III, IV, V 2016 r.

Odpowiedzialni: wychowawcy, samorząd uczniowski.

 1. Przygotowanie inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników. Termin realizacji: IV 2016r.

Odpowiedzialni: wychowawczyni klasy V p. A. Wronowska.

Regulamin konkursu „Mistrz Dobrych Manier”

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”
Adam Mickiewicz

Uczeń pretendujący do tytułu „MISTRZA” potrafi:

 • Szanować wartości: prawdę, życzliwość, wyrozumiałość, tolerancję,
 • Przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie,
 • Kulturalnie zwracać się do innych,
 • Używać zwrotów grzecznościowych,
 • Nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • Dostrzegać potrzeby i uczucia innych,
 • Prawidłowo i kulturalnie zachowywać w szkole, w domu i w miejscach publicznych.
 1. Konkurs będzie miał postać testu i odbędzie w czasie zajęć w klasach młodszych oraz na  godzinach  wychowawczych w pozostałych klasach. Osobą odpowiedzialną  za przeprowadzenie testu będzie wychowawca klasy, który otrzyma gotowy test wiedzy od organizatorów konkursu. Z wszystkich klas biorących udział w konkursie zostanie wyłonionych 1 uczeń z największą liczbą punktów, który otrzyma tytuł „Mistrza dobrych manier”.
 1. Wybory „ Mistrza dobrych manier Zespołu Szkół w Wołkowyi”.

Zasady wyboru w kategorii indywidualnej:

„Mistrz Dobrych Manier” to osoba w zespole klasowym, która dla innych jest wzorem dobrego zachowania, przestrzega kodeksu klasowego oraz Regulaminu Szkoły. Wyróżnia się aktywnością, chętnie niesie pomoc koleżankom i kolegom, cechuje się wysoką kulturą osobistą.

 • Wybór Mistrza odbywa się w każdej klasie co miesiąc.
 • Kandydować do tytułu Mistrza ma prawo każdy uczeń w swojej klasie;
 • Z każdej klasy co miesiąc wybierany jest tylko jeden uczeń.
 • W uzasadnionych wypadkach wychowawca może dokonać wyboru więcej niż 1 ucznia.
 • Wyboru dokonuje wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym.
 • Warunkiem uzyskania tytułu jest:
 • Brak uwag negatywnych w danym miesiącu;
 • Co najmniej jedna uwaga pozytywna.
 • W przypadku kilku kandydatów klasa dokonuje głosowania.
 • Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy.

Uczeń, który zostaje wybrany, otrzymuje dyplom „Uczeń miesiąca” i ustną pochwałę na forum klasy (nazwiska wyróżnionych uczniów, będą umieszczane w szkolnej galerii).

Jeżeli w danej klasie nie ma kandydata na ucznia miesiąca (np. wszyscy uczniowie mają uwagę negatywną w danym miesiącu), wtedy tytuł ten nie jest przyznawany w danej klasie.

Kryteria wyboru Mistrza Dobrych Manier:

Spośród osób w klasie, które otrzymały tytuł „Uczeń miesiąca” w jednym z miesięcy roku szkolnego, z każdej klasy jedna osoba jest nominowana do tytułu „Mistrza Dobrych Manier Zespołu Szkół w Wołkowyi” przyznawanego na koniec roku szkolnego. Nominacji dokonuje wychowawca klasy wspólnie z zespołem klasowym, konsultując się z nauczycielami uczącymi w danej klasie, biorąc pod uwagę:

 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania,
 • liczbę uwag pozytywnych, brak uwag negatywnych z zachowania,
 • uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych,
 • dodatkowe prace na rzecz klasy i szkoły,
 • pomoc pracownikom szkoły,
 • reprezentowanie klasy, szkoły w konkursach,
 • wykonanie pomocy, gazetek, dekoracji,
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych,
 • organizację imprez klasowych, szkolnych,
 • pomoc słabszym w nauce,
 • właściwą reakcję na sytuacje konfliktowe i przejawy agresji,
 • wzorowe wywiązywanie się z podjętych zadań i funkcji.

Spośród osób nominowanych przez klasy Kapituła wybiera jednego ucznia z każdego etapu nauczania, który w danym roku szkolnym uzyskuje tytuł i statuetkę „Mistrza Dobrych Manier Zespołu Szkół w Wołkowyi”.

W skład Kapituły wchodzi:

 • Dyrektor Szkoły
 • Pedagog szkolny
 • Wychowawcy klas
 • 2 członków SU

Uwaga: Osoba ta nie musi być jednocześnie najbardziej lubianą w klasie, dlatego uczniowie mają jedynie dla wychowawcy głos doradczy.

Organizatorem konkursu jest Zespół Wychowawczy.

Opracowała: M. Rychlicka


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.