Home » Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Gmina Solina – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021 przeznaczonego dla uczniów mieszkających na terenie gminy Solina.

Pomoc materialna, na podstawie art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie uchwały Nr  IV/44/18  Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solina, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku, informuje, że:

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy składać w terminie do 15 września 2020 roku (data wpływu)

należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 5). Informujemy, że aktualny druk wniosku  wraz z regulaminem i wykazem wydatków zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Solina.
Druki wniosków będą ponadto dostępne:

  1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku
  2. Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (bud. Urzędu Gminy Solina,  parter pok. nr 2),
  3. u Dyrektorów Szkół Podstawowych na terenie Gminy,
  4. na stronach internetowych szkół.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solinie z/s  w Polańczyku oraz  Centrum Usług Wspólnych w Solinie  (budynek Urzędu Gminy Solina,  parter pokój nr 2), tel.: 13 470 30 27, e-mail: gopssolina@esolina.pl.

UWAGA!
Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników wyłącznie przez osoby uprawnione.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane poza przypadkami określonymi w Regulaminie.

Wniosek o przyznanie stypendium / zasiłku szkolnego.
Uchwała rady gminy Solina w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej.
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego zgodnie z zaleceniami ministerstwa edukacji narodowej.
Oświadczenie ogólne.
Oświadczenie o uzyskanym dochodzie.
Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodu.
Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z gospodarstwa rolnego.
PDF Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej.